Tag: sondaże (3)

Badania opinii w celu zwiększania efektywności sprzedaży

Zwiększanie efektywności prowadzonych działań biznesowych w celu osiągania coraz wyższego poziomu sprzedaży usług lub też produktów to rzecz nadrzędna w każdym przedsiębiorstwie. Generalnie rzecz więc ujmując musimy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby starannie dobrać zakres działania w celu osiągnięcia odpowiedniej efektywności, wobec czego w pierwszym kroku niezbędnym działaniem będzie profesjonalna analiza obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, oraz dopasowanie zakresu działań mających na celu poprawę tej sytuacji.

 

Jednym z najczęściej przeprowadzanych przez nas działań w tym zakresie jest badanie opinii klientów, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych, dzięki czemu możemy pozyskać odpowiednią wiedzę w zakresie nastawienia klientów na rynku do konkretnego produktu, usługi, czy też grupy usług i produktów. Dzięki tej wiedzy będzie można w następnej kolejności określić, czy produkty i usługi oferowane przez dane przedsiębiorstwo spełniają kryteria stawiane przez klientów, co stanowi tutaj podstawę do podejmowania kolejnych decyzji odnośnie korygowania cech produktów oraz usług w taki sposób aby zadowalały one możliwie jak największą grupę odbiorców. Następnym, bardzo ważnym krokiem będzie tutaj prognozowanie sprzedaży czyli określenie jak w konkretnym przypadku, będzie kształtować się sprzedaż poszczególnych produktów i usług, co pozwoli nam określić który z wybranych i ustalonych wcześniej wariantów korygowania cech produktów i usług, będzie najefektywniejszy z punktu widzenia sprzedaży.

 

Tego rodzaju działania, jak również przeprowadzane tutaj systematycznie wszelkiego typu sondaże mają za zadanie przede wszystkim określić potrzeby klienta, oraz wyjście im naprzeciw, bowiem dzięki temu możliwe będzie ustalenie w którym kierunku należy rozwijać przedsiębiorstwo, aby osiągnąć wyższy poziom efektywności działań biznesowych.

Nasza agencja badawcza jest jednym z lepszych przedsiębiorstw w kraju, które dysponuje najnowszymi narzędziami analitycznymi, badawczymi i prognostycznymi, dzięki czemu efektywność naszej pracy stoi zawsze na bardzo wysokim poziomie. Zapraszamy serdecznie do współpracy.


Ewaluacja w podstawowych aspektach

Ewaluacja, to jeden z bardziej złożonych procesów badawczych, wykorzystywanych przede wszystkim do badania efektywności konkretnych działań. Na nasza uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim fakt tego, iż ewaluacja na dzień dzisiejszy jest już swego rodzaju wymaganym standardem jeśli chodzi o zarządzanie sektorem publicznym zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również w USA, czy tez kilku innych państwach o doskonale rozwiniętej gospodarce. Dzięki tego rodzaju badaniom, każde działanie finansowane ze środków państwowych, będzie bardzo dokładnie sprawdzone pod kątem efektywności, co będzie przydatne przede wszystkim w przyszłości w podobnych działaniach, bowiem pozwoli nam uniknąć raz popełnionych błędów.

BADANIE EWALUACYJNE

Ewaluacja zgodnie z encyklopedycznym wyjaśnieniem to przede wszystkim systematyczne badanie wartości lub też cech określonego z góry programu, planu, działania (eksperymentu), aczkolwiek może też ona dotyczyć obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) Badanie wartości przebiega tutaj z punktu widzenia wcześniej przyjętych kryteriów, zaś jego celem jest dążenie do stałego jego usprawniania, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

W przypadku zastosowania ewaluacji w kwestiach czysto państwowych, czyli w przypadku interwencji publicznych, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne stanowić będą ocenę wartości konkretnej interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów. Ewaluacja podejmowana jest w celu ustalenia efektywności interwencji w odniesieniu do ustalonych wcześniej jej celów, jak również w celu przeprowadzenia analizy wpływu działania na konkretne problemy strukturalne. Ten model badań ewaluacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, wobec czego możemy tutaj powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku chodzi nam o ewaluację interwencji publicznych ze środków finansowych pochodzących z kasy Funduszy strukturalnych.

 

Można tutaj więc powiedzieć, iż dla nas badania ewaluacyjne będą przede wszystkim próbą analizy i lepszego zrozumienia poszczególnych działań finansowanych z wspólnej kasy europejskiej, a co za tym idzie, dzięki ewaluacji z całą pewnością poszczególne działania, będą systematycznie usprawniane. Dodatkowo, jak pokazuje statystyka możemy tutaj zauważyć dość wyraźny postęp jeśli chodzi o efektywność interwencji publicznych, który jest wynikiem właśnie prowadzonych systematycznie wraz z każdym działaniem badań ewaluacyjnych.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych aspektów przeprowadzania badań ewaluacyjnych, jest początkowe określenie kryteriów badania, bowiem w odniesieniu do nich będą przeprowadzane wszystkie analizy efektywności konkretnego działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyszczególnienie planu działania, oraz określenie spodziewanych efektów, zarówno na samym końcu działania, jak w czasie jego trwania.

 

Dzięki takiemu podejściu, przeprowadzane przez nas badanie ewaluacyjne będzie w stanie zapewnić konkretna wiedzę na temat efektywności działania, już w czasie jego trwania, co jest bardzo dobre, bowiem możemy w trakcie prowadzenia działań wprowadzać pewne korekty w założeniach, dobranych narzędziach i zakresach działań. Dzięki temu też, możemy uniknąć sytuacji, kiedy poprzez niepoprawnie dobrane techniki działań, ogromne sumy pieniędzy zostaną całkowicie zmarnowane i zaprzepaszczone, bowiem efektywność danego działania, będzie bliska zeru. Tutaj zaś możemy w czasie trwania konkretnych działań interwencyjnych, zbierać wszystkie kluczowe informacje, i na bieżąco badać je w odniesieniu do założeń, co pozwoli nam określić, czy efektywność działania stoi na wystarczająco wysokim poziomie, czy też trzeba poszukać alternatywnych rozwiązań i narzędzi.

 

W tym kontekście badanie ewaluacyjne będzie rozwiązaniem niesamowicie pożytecznym nie tylko z punktu widzenia państwa, czy też UE, ale przydatne może się okazać także dla przedsiębiorców, którzy przeprowadzają działania mające na celu osiągnięcie lepszego poziomu swojego przedsiębiorstwa. Tutaj ewaluacja będzie przeprowadzana na przykład w procesach decyzyjnych, co pozwoli ustalić nam w którym miejscy całego procesu zachodzi najwięcej błędów i pomyłek oraz poznać ich przyczyny, dzięki czemu możliwe będzie ich wyeliminowanie.

 

Ewaluacja to jednak przede wszystkim badanie efektywności interwencji prowadzonych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dzięki czemu kolejne interwencje stają się coraz bardziej efektywne i przynoszą coraz lepsze rezultaty. Bardzo ważne jest tutaj jednak staranne określenie pytań ewaluacyjnych, oraz sposobów pozyskiwania informacji na temat konkretnych działań, bowiem od tego zależeć będzie poprawność przeprowadzenia badania. Musimy wszystkie aspekty bardzo starannie przeanalizować i ustalić możliwie jak najlepszy plan działania, tak aby wykorzystanie funduszy europejskich było jak najbardziej efektywne.

Na chwilę obecną ewaluacja w ramach UE, jest prowadzona już w każdym przypadku interwencji, w szczególności zaś w przypadku realizowania interwencji w ramach różnorodnych działań podejmowanych w celu wyrównywania szans gospodarczych poszczególnych państw członkowskich. Polska jak dobrze wiemy jest tutaj jednym z głównych beneficjentów środków europejskich, wobec czego to właśnie w naszym kraju będziemy mieli do czynienia z najlepszymi specjalistami w dziedzinie ewaluacji, bowiem jak już wiemy, każde działanie podlega tutaj wymogowi ewaluacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r.

Specyficznym przykładem badań ewaluacyjnych będą tutaj ewaluacje POKL czyli badania prowadzone w ramach długotrwałego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program europejski prowadzony w celu wyrównywania szans na rynkach pracy dla wszystkich mieszkańców UE. Podstawowymi działaniami jest tutaj wdrażanie szkoleń i ułatwianie podejmowania samozatrudnienia dla wielu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, lub też narażonych na utratę pracy w najbliższym czasie. Dzięki środkom z Funduszu Strukturalnego UE, możliwe staje się przeszkolenia wielu ludzi w naszym kraju, na czym zyskuje przede wszystkim cała nasza gospodarka, a co najważniejsze, widać tutaj bardzo wyraźnie, iż tak ogromny twór jak UE, jest w stanie zadbać tutaj o każdego, pojedynczego mieszkańca każdego kraju członkowskiego.

 

Reasumując, możemy tutaj powiedzieć, iż poprzez odpowiednio przeprowadzane badania ewaluacyjne, możliwe staje się dokładne i precyzyjne zbadanie efektywności konkretnych działań, w szczególności działań prowadzonych w ramach europejskich Funduszy Strukturalnych, a co za tym idzie, możemy powiedzieć, iż jest to badanie pozwalające nam na jeszcze bardziej efektywne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi w Europie. Stany Zjednoczone, tego typu procesy ewaluacyjne stosują już od dawna z dość dużym powodzeniem, wobec czego można powiedzieć, iż skuteczność i przydatność ewaluacji została już potwierdzona.

 

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę ewaluacje oraz efekty jakie nam przynosi prowadzenie tego typu badań, to można odnieść wrażenie, iż dzięki prowadzeniu tych badań, wszystkie działania zakrojone na dużą skalę, z wykorzystaniem ogromnych pieniędzy z kasy UE, stają się z każdym rokiem coraz bardziej efektywne, a co za tym idzie, coraz większa grupa społeczna może skorzystać na tego typu działaniach. Dzięki programom operacyjnym, możliwe jest wyrównywanie szans na rynku pracy, lub też różnic ekonomicznych poszczególnych regionów europejskich, czyli można powiedzieć iż poprzez badania te, osiągamy jeszcze lepszy poziom efektywności poszczególnych działań.

 

W każdym osobnym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym modelem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Na przykład w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie to ewaluacja 6.1.3, dostosowana precyzyjnie do założeń Programu POKL, dzięki czemu mamy tutaj z góry określone metody przeprowadzania poszczególnych badań, oraz ich cele, a co za tym idzie, nie trzeba tutaj już niczego szukać ani korygować.

 

Jednym słowem badania ewaluacyjne zapewniają nam bardzo dobre podejście do kwestii wykorzystywania środków z funduszy europejskich. Jeśli zaś korzystacie w swojej działalności z tego typu środków, koniecznością jest prowadzenie badania ewaluacyjnego, wobec czego należy skontaktować się profesjonalną agencją badawczą taką jak DIVIDA, która z całą pewnością dysponuje odpowiednimi technologiami, niezbędnymi do przeprowadzania tego typu badań.


Sondaż jako badanie oddziałujące na wybory

Przeprowadzając działania w obrębie zapoznawania się z opinią publiczną znaczną rolę odkrywają sondaż. Poprzez właściwe sformułowanie pytań oraz poprawną analizę wyników można uzyskać wiedzę na temat panujących trendów w społeczeństwie oraz zjawisk, które oceniane są w sposób negatywny. Właściwie przeprowadzone badania pozwalają na zaprezentowanie rzeczywistych poglądów społeczeństwa.

 

Potrzeby wizją na proces badawczy

Badania skupiające się na rozpoznaniu opinii publicznej dają szansę na pozyskanie pomiarów postaw społecznych, preferencji i rzeczywistych zachowań. Realizacja poszczególnych procesów badawczych związana jest z odpowiedzią na wyszczególnione potrzeby. Od tych też potrzeb zależy:

  • przygotowanie sondażu;
  • realizacja badania;
  • metoda doboru próby.

 

Badania, które wpływają na decyzje

Przywołana w artykule forma pozyskiwania informacji spełnia trzy funkcje:

  • poznawczą;
  • perswazyjną;
  • polityczną.

Poznawcza, inaczej informacyjna funkcja odnosi się do dostarczaniu społeczeństwu konkretnych informacji w obrębie różnych tematów. Funkcja perswazyjna odpowiedzialna jest za wpływ na zachowania społeczeństwa. W jej obrębie ujawnia się zjawisko społecznego dowodu słuszności, który dowodzi: im mniej jesteś pewny swojej opinii i czym więcej osób ma inny pogląd na sprawę niż ty, tym silniejsza tendencja do zmiany swojego poglądu.

 

Przyszłość, którą da się prognozować

Funkcja polityczna ujawnia się w przypadku, gdy na scenie politycznej występuje kilka słabych partii. Wtedy sondaże stanowią sposób komunikowania się w zakresie ustalania wpływów społecznych oraz jest źródłem prognostycznym. Omawiany typ badań może posiadać charakter:

  • jednorazowy – określa cechy, opinie, postawy w konkretnym horyzoncie czasowym oraz wskazuje związki przyczynowe;
  • powtarzalny – bada dynamikę cech, opinii i postaw wśród danej populacji.

Badania te najczęściej przeprowadzana się z wykorzystaniem takich metod bądź technika jak ankieta, wywiad bądź socjotechnika.

 

Metoda ujmująca całość populacji

O sondażu jako metodzie badawczej można powiedzieć, iż służy ona do badania dużych populacji. Materiał pozyskany w procesach badawczych może mieć tak charakter ilościowy, jak i jakościowy. Oznacza to, iż badanie takie może dostarczyć informacji skupiających się zarówno na liczbowym wymiarze zjawiska oraz wyjaśnieniu zachodzącego zjawiska. Tak ujęty proces badawczy pozwala na pozyskanie wiedzy, która będzie mogła wpłynąć na podejmowane wybory wśród badanej populacji.


Copyrights © 2022 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.