Tag: badania (6)

Ewaluacja w podstawowych aspektach

Ewaluacja, to jeden z bardziej złożonych procesów badawczych, wykorzystywanych przede wszystkim do badania efektywności konkretnych działań. Na nasza uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim fakt tego, iż ewaluacja na dzień dzisiejszy jest już swego rodzaju wymaganym standardem jeśli chodzi o zarządzanie sektorem publicznym zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak również w USA, czy tez kilku innych państwach o doskonale rozwiniętej gospodarce. Dzięki tego rodzaju badaniom, każde działanie finansowane ze środków państwowych, będzie bardzo dokładnie sprawdzone pod kątem efektywności, co będzie przydatne przede wszystkim w przyszłości w podobnych działaniach, bowiem pozwoli nam uniknąć raz popełnionych błędów.

BADANIE EWALUACYJNE

Ewaluacja zgodnie z encyklopedycznym wyjaśnieniem to przede wszystkim systematyczne badanie wartości lub też cech określonego z góry programu, planu, działania (eksperymentu), aczkolwiek może też ona dotyczyć obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) Badanie wartości przebiega tutaj z punktu widzenia wcześniej przyjętych kryteriów, zaś jego celem jest dążenie do stałego jego usprawniania, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

 

W przypadku zastosowania ewaluacji w kwestiach czysto państwowych, czyli w przypadku interwencji publicznych, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne stanowić będą ocenę wartości konkretnej interwencji z zastosowaniem określonych kryteriów. Ewaluacja podejmowana jest w celu ustalenia efektywności interwencji w odniesieniu do ustalonych wcześniej jej celów, jak również w celu przeprowadzenia analizy wpływu działania na konkretne problemy strukturalne. Ten model badań ewaluacyjnych znajduje się w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, wobec czego możemy tutaj powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku chodzi nam o ewaluację interwencji publicznych ze środków finansowych pochodzących z kasy Funduszy strukturalnych.

 

Można tutaj więc powiedzieć, iż dla nas badania ewaluacyjne będą przede wszystkim próbą analizy i lepszego zrozumienia poszczególnych działań finansowanych z wspólnej kasy europejskiej, a co za tym idzie, dzięki ewaluacji z całą pewnością poszczególne działania, będą systematycznie usprawniane. Dodatkowo, jak pokazuje statystyka możemy tutaj zauważyć dość wyraźny postęp jeśli chodzi o efektywność interwencji publicznych, który jest wynikiem właśnie prowadzonych systematycznie wraz z każdym działaniem badań ewaluacyjnych.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych aspektów przeprowadzania badań ewaluacyjnych, jest początkowe określenie kryteriów badania, bowiem w odniesieniu do nich będą przeprowadzane wszystkie analizy efektywności konkretnego działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyszczególnienie planu działania, oraz określenie spodziewanych efektów, zarówno na samym końcu działania, jak w czasie jego trwania.

 

Dzięki takiemu podejściu, przeprowadzane przez nas badanie ewaluacyjne będzie w stanie zapewnić konkretna wiedzę na temat efektywności działania, już w czasie jego trwania, co jest bardzo dobre, bowiem możemy w trakcie prowadzenia działań wprowadzać pewne korekty w założeniach, dobranych narzędziach i zakresach działań. Dzięki temu też, możemy uniknąć sytuacji, kiedy poprzez niepoprawnie dobrane techniki działań, ogromne sumy pieniędzy zostaną całkowicie zmarnowane i zaprzepaszczone, bowiem efektywność danego działania, będzie bliska zeru. Tutaj zaś możemy w czasie trwania konkretnych działań interwencyjnych, zbierać wszystkie kluczowe informacje, i na bieżąco badać je w odniesieniu do założeń, co pozwoli nam określić, czy efektywność działania stoi na wystarczająco wysokim poziomie, czy też trzeba poszukać alternatywnych rozwiązań i narzędzi.

 

W tym kontekście badanie ewaluacyjne będzie rozwiązaniem niesamowicie pożytecznym nie tylko z punktu widzenia państwa, czy też UE, ale przydatne może się okazać także dla przedsiębiorców, którzy przeprowadzają działania mające na celu osiągnięcie lepszego poziomu swojego przedsiębiorstwa. Tutaj ewaluacja będzie przeprowadzana na przykład w procesach decyzyjnych, co pozwoli ustalić nam w którym miejscy całego procesu zachodzi najwięcej błędów i pomyłek oraz poznać ich przyczyny, dzięki czemu możliwe będzie ich wyeliminowanie.

 

Ewaluacja to jednak przede wszystkim badanie efektywności interwencji prowadzonych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dzięki czemu kolejne interwencje stają się coraz bardziej efektywne i przynoszą coraz lepsze rezultaty. Bardzo ważne jest tutaj jednak staranne określenie pytań ewaluacyjnych, oraz sposobów pozyskiwania informacji na temat konkretnych działań, bowiem od tego zależeć będzie poprawność przeprowadzenia badania. Musimy wszystkie aspekty bardzo starannie przeanalizować i ustalić możliwie jak najlepszy plan działania, tak aby wykorzystanie funduszy europejskich było jak najbardziej efektywne.

Na chwilę obecną ewaluacja w ramach UE, jest prowadzona już w każdym przypadku interwencji, w szczególności zaś w przypadku realizowania interwencji w ramach różnorodnych działań podejmowanych w celu wyrównywania szans gospodarczych poszczególnych państw członkowskich. Polska jak dobrze wiemy jest tutaj jednym z głównych beneficjentów środków europejskich, wobec czego to właśnie w naszym kraju będziemy mieli do czynienia z najlepszymi specjalistami w dziedzinie ewaluacji, bowiem jak już wiemy, każde działanie podlega tutaj wymogowi ewaluacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r.

Specyficznym przykładem badań ewaluacyjnych będą tutaj ewaluacje POKL czyli badania prowadzone w ramach długotrwałego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to program europejski prowadzony w celu wyrównywania szans na rynkach pracy dla wszystkich mieszkańców UE. Podstawowymi działaniami jest tutaj wdrażanie szkoleń i ułatwianie podejmowania samozatrudnienia dla wielu osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem, lub też narażonych na utratę pracy w najbliższym czasie. Dzięki środkom z Funduszu Strukturalnego UE, możliwe staje się przeszkolenia wielu ludzi w naszym kraju, na czym zyskuje przede wszystkim cała nasza gospodarka, a co najważniejsze, widać tutaj bardzo wyraźnie, iż tak ogromny twór jak UE, jest w stanie zadbać tutaj o każdego, pojedynczego mieszkańca każdego kraju członkowskiego.

 

Reasumując, możemy tutaj powiedzieć, iż poprzez odpowiednio przeprowadzane badania ewaluacyjne, możliwe staje się dokładne i precyzyjne zbadanie efektywności konkretnych działań, w szczególności działań prowadzonych w ramach europejskich Funduszy Strukturalnych, a co za tym idzie, możemy powiedzieć, iż jest to badanie pozwalające nam na jeszcze bardziej efektywne dysponowanie wspólnymi pieniędzmi w Europie. Stany Zjednoczone, tego typu procesy ewaluacyjne stosują już od dawna z dość dużym powodzeniem, wobec czego można powiedzieć, iż skuteczność i przydatność ewaluacji została już potwierdzona.

 

Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę ewaluacje oraz efekty jakie nam przynosi prowadzenie tego typu badań, to można odnieść wrażenie, iż dzięki prowadzeniu tych badań, wszystkie działania zakrojone na dużą skalę, z wykorzystaniem ogromnych pieniędzy z kasy UE, stają się z każdym rokiem coraz bardziej efektywne, a co za tym idzie, coraz większa grupa społeczna może skorzystać na tego typu działaniach. Dzięki programom operacyjnym, możliwe jest wyrównywanie szans na rynku pracy, lub też różnic ekonomicznych poszczególnych regionów europejskich, czyli można powiedzieć iż poprzez badania te, osiągamy jeszcze lepszy poziom efektywności poszczególnych działań.

 

W każdym osobnym przypadku mamy do czynienia z zupełnie innym modelem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Na przykład w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie to ewaluacja 6.1.3, dostosowana precyzyjnie do założeń Programu POKL, dzięki czemu mamy tutaj z góry określone metody przeprowadzania poszczególnych badań, oraz ich cele, a co za tym idzie, nie trzeba tutaj już niczego szukać ani korygować.

 

Jednym słowem badania ewaluacyjne zapewniają nam bardzo dobre podejście do kwestii wykorzystywania środków z funduszy europejskich. Jeśli zaś korzystacie w swojej działalności z tego typu środków, koniecznością jest prowadzenie badania ewaluacyjnego, wobec czego należy skontaktować się profesjonalną agencją badawczą taką jak DIVIDA, która z całą pewnością dysponuje odpowiednimi technologiami, niezbędnymi do przeprowadzania tego typu badań.


Badania przy pomocy systemu opartego o WWW

Zarówno instytucje publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne, stykają się z konieczności prowadzenia badań. Chodzi o projektu marketingowe, badania rynku i opinii, badania rynku pracy, sondaże. Badać można różne branże w gospodarce, firmy różnej wielkości, różne gałęzie. Bada się odbiorców projektów unijnych, bezrobotnych, pracowników, pracodawców, usługi świadczone przez urzędy, studentów i wiele innych grup. Można wykorzystywać metody i techniki ilościowe (np. CATI – badania telefoniczne, CAPI – ankiety wspomagane komputerowo, CAWI – badania online, PAPI – ankiety papierowe), jak i jakościowe (wywiady grupowe – FGI; wywiady indywidualne pogłębione – IDI; tajemniczy klient). W większości przypadków trzeba skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy badawczej, od etapu projektowania badania, przez jego realizację po raport. Czasami jednak wystarczy odpowiednie oprogramowanie badawcze.

Pomoc oprogramowania badawczego

System do obsługi badań może być bardzo skomplikowany, bądź też bardzo prosty dla użytkownika, a mieć tę samą funkcjonalność. Wystarczy znaleźć odpowiedniego dostawcę, proponującego oprogramowanie dla odbiorców znajdujących się na różnych poziomach doświadczenia w badaniach. Dzięki takiemu oprogramowaniu przeprowadzenie badań może być bardzo proste. Są już dostępne rozwiązania przyjazne użytkownikowi, do tego stopnia, że możliwe jest dzięki nim tworzenie zarówno prostych, jak i skomplikowanych formularzy ankiet.

 

Taki system wparcia obsługi badań może pozwalać na zaprojektowanie ankiety, realizację ankiet przez ankieterów, kontrolę materiału, prostą analizę zebranych danych. Oprogramowanie sprawdza się w projektach społecznych, dotyczących rynku i opinii, rynku pracy, ewaluacji. Dwa najpopularniejsze, udostępniane rozwiązania stosowanie przez firmy oferujące software badawczy umożliwiają korzystanie z systemu na serwerze firmy badawczej bądź też zainwestowanie we własny serwer i fizyczne zainstalowanie go na serwerze swojej instytucji.

 

Licencje nie dotyczą komputerów czy tabletów, z których korzystają użytkownicy, nie są więc przypisane do urządzeń, tylko do liczby użytkowników jednocześnie korzystających z systemu. Takie oprogramowanie jest zintegrowane z usługami konkretnego dostawcy VoIP, w przypadku badań CATI, ale można też je dostosować do współpracy z dowolnym innym operatorem. Jeśli chodzi o CAPI i CAWI to właściwie nie ma ograniczeń. Zatem kwestie techniczne nie są bardzo istotne. Najważniejsze jest to, na co pozwala oprogramowanie: tworzenie ankiet, udostępnianie formularzy ankieterom, realizację i kontrolę badania. Jest to proste narzędzie do tworzenia kwestionariuszy, obsługiwane za pomocą intuicyjnego interfejsu webowego, gdzie znajdują się: moduł pomocy, mechanizm testowania logiki ankiety, moduł analizy próby, dostęp do statystyk, eliminowanie błędnych wpisów, generowanie prostych zestawień odpowiedzi.

Jaki system badawczy wybrać

Polecamy CATI-System.pl, nowoczesne, polskie oprogramowanie wspierające zarówno CATI, CAWI, jak i CAPI. Oferuje je Biostat, firma badawcza z Rybnika, zapewniająca CATI-System.pl wsparcie techniczne i merytoryczne w trakcie całego projektu badawczego.


Na co zwrócić uwagę zbierając dane do analizy?

Chcąc przeprowadzić efektywny proces badawczych należy zwrócić uwagę na pozyskiwane dane - powinny one być zbierane z wykorzystaniem odpowiedniej metody, co pozwoli na pozyskanie danych wartościowych z punktu obranego celu badawczego. Tym samym wykonanie samej analizy danych powinno koncentrować się na takich czynnościach, które pozwolą na wyciąganie maksymalnej ilości informacji o badanym zjawisku z uwzględnieniem możliwości wychwycenia korelacji, prawidłowości czy zależności występujących między danymi.

                                                                                                              

To musisz wiedzieć o danych!

Dane, które poddawane są badaniu mogą być pozyskiwane z takich źródeł, jak:

 • dokumenty tekstowe;
 • bazy danych ilościowych;
 • obrazy, multimedia.

Należy pamiętać, że proces badawczy może być zorientowany tak wobec cech ilościowych, jak i jakościowych. Przy czym co do cech jakościowych:

 • dotyczą np. płci, wykształcenia, koloru włosów;
 • nie można przedstawić ich z wykorzystaniem liczb;
 • nie można obliczyć ich średniej arytmetycznej, dominanty et cetera.

 

Do danych należy podchodzić z rozwagą

Natomiast cechy ilościowe pozwolą na uzyskanie wartości, które będzie można uporządkować i przeprowadzić na nich różnego typu obliczenia. Cechami tymi mogą być np. przepracowane godziny, waga ciała, wzrost, wysokość zarobku. Jednak zanim badacz przystąpi do analizy danych musi najpierw je obrobić i uzupełnić ewentualne braki. Dla przykładu  baza danych może zawierać przestarzałe wpisy bądź zawierać dane, które są zbędne. Może również  zawierać rekordy z brakującymi wartościami.

Pytania, które powinieneś sobie zadać

To w jaki sposób zostaną zebrane dane przekłada się na jakość całego procesu badawczego. Stąd przystępując do zbierania danych należy odpowiedzieć sobie na takie pytania, jak:

 • w jakim celu zbieram dane?;
 • co/kto może mi pomóc zebrać potrzebne dane?;
 • czy cel mojego badania jest zgodny z danymi, które chcę pozyskać?.

 

Poprawne dane to kolejny krok do sukcesu

Odpowiedzi na powyższe pytania są ważne, gdyż właściwa analiza danych pozwala na:

 • pozyskanie wartościowego materiału, który przełoży się na trafność ostatecznych wniosków;
 • podejmowanie działań, które będą uwzględniać realne zagrożenia;
 • uniknięcie porażek dzięki podejmowaniu decyzji opartych na prawidłowym rozpoznaniu sytuacji.

Podchodząc do zbierania danych należy zwrócić uwagę na ich cechy, ale także na cel, który przyświeca tak gromadzeniu danym, jak i całemu procesowi badawczemu. Przy czym cele gromadzenia danych oraz samego procesu powinny być spójne.


O świadomości marki i jej wizerunku wśród konsumentów

Dobrze rozwijająca się firma potrafi we właściwy sposób rozpoznać zachowania konsumentów i zaspokoić ich potrzeby. Przedsiębiorstwo w swoich działaniach powinno charakteryzować się elastycznością, która wynika z potrzeby dopasowania swoich działań do zmiennych oczekiwań konsumentów. Realizacja badania świadomości marki umożliwia sprawdzenie swojej pozycji względem konkurencji, a także zorientowanie się na czynniki, które w najwyższym stopniu decydują o powodzeniu.

 

Rola marki i jej wizerunku w konsumpcyjnym społeczeństwie

Konsument decydując się na wybór konkretnej marki zyskuje okazję oceny materialnych cech produktów, jak i wszystkich innych niematerialnych kwestii związanych z danym produktem. Marka pozwala konsumentów na:

 • ocenę stopnia identyfikowania się z przedsiębiorstwem;
 • porównanie oferty danej firmy z propozycjami konkurencyjnych marek;
 • wyrażenie swoich wartości.

Natomiast co do wizerunku marki, warto powiedzieć, że jest on sposobem, w jaki postrzegają daną firmę odbiorcy. Jednocześnie wizerunek odnosi się do skojarzeń konsumentów związanych z daną firmą.

 

Czym jest wizerunek marki?

Wizerunek marki tworzony jest na postawie doświadczeń odbiorcy, pozyskanych przez niego opinii, a także z innych źródeł np. z artykułów w gazetach, z programów telewizyjnych. W zależności od charakteru oraz sposobu odwoływania się do świadomości odbiorców, wyróżnia się trzy typy wizerunków marki:

 • odnoszących się do cech produktu;
 • odnoszących się do aspiracji odbiorców;
 • odnoszących się do doświadczeń nabywców.

Sam wizerunek marki stanowo jeden z głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe. Warto zwrócić uwagę, że korzystanie z danych produktów ma także znaczenie w kwestii budowania własnego wizerunku.

 

Sposoby na zbadanie świadomości marki

Świadomość marki wśród konsumentów można mierzyć na trzech poziomach:

 • spontaniczna świadomość marki – wyraża procent tych respondentów, którzy w toku badania wymienili spontanicznie daną markę tzn. bez żadnych podpowiedzi badacza i bez względu na kolejność jej wymienienia;
 • pierwszej wymienionej marki – wyraża procent tych respondentów, którzy wymienili daną markę jako pierwszą;
 • wspomagana świadomość marki – polega na przedstawieniu ankietowanemu listy marek i poproszenie go o wskazanie tych, które zna.

 

Sprawdzić świadomość marki to podsumować swoje działania

Przytoczone badania realizuje się najczęściej z wykorzystaniem sondażu. Przy czym badanie to może odbywać się tak z wykorzystaniem bezpośredniego wywiadu, jak i telefonicznej lub internetowej formy sondażu. Badania świadomości marki są sposobem na ocenie efektywności podejmowanych działań, a także stanowią inspiracją do wprowadzenia nowych  rozwiązań, które poprawią rozpoznawalność marki wśród odbiorców lub wzmocnią jej wizerunek.


Agencja Badawcza

POMOŻEMY CI PODEJMOWAĆ LEPSZE DECYZJE.

Agencja badawcza Biostat jest wiodącą agencją zarówno dla sektora publicznego jak i komercyjnego.

Jesteśmy agencją badawczą oferującą pełen zakres usług badawczych i strategicznych. Chociaż świadczymy usługi dla wielu organizacji, działamy głównie w stowarzyszeniu, a nie dla zysku. Łącząc doświadczenie badawcze z głęboką wiedzą sektorową, tworzymy spostrzeżenia, które wspierają rozwój strategii, programy zaangażowania, kampanie rzecznictwa, działania marketingowe i promocyjne.

 

 

ODKRYJ, CO NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE.

Dajemy Twoim interesariuszom pewność siebie, aby zapewnić uczciwe informacje zwrotne, zapewniając, że Twoje dane badawcze stanowią wiarygodną podstawę do planowania opartego na dowodach.

 

USŁUGI BADAWCZE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania zainteresowanych stron

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

 

Opinia publiczna i świadomość

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

SERWICZENIA BADAWCZE

Naszym celem jest dostarczanie informacji, które poprawiają efektywność, zwiększają zaangażowanie i poszerzają wiedzę sektorową.

Jako agencja badawcza świadcząca pełen zakres usług, ściśle współpracujemy z naszymi klientami w celu opracowania projektów dostosowanych do ich potrzeb, aby zapewnić wgląd oparty na dowodach i informacje, które można wykorzystać w praktyce.

Naszym celem jest zawsze upewnienie się, że badania dostarczają praktycznych danych, pomysłów i strategii, które możesz wdrożyć, aby poprawić wyniki swojej organizacji.  Niezależnie od tego, czy jest to zwiększenie retencji, strategie zaangażowania, projektowanie oferty produktowej, czy też dostarczanie dowodów na wyniki programu.

Nasze usługi badawcze dostarczają dowodów, których potrzebujesz:

- Ustal strategię i wprowadzaj zmiany

- Dostarczanie danych branżowych, które informują i wzbogacają wiedzę branżową

- Zrozumienie wyzwań stojących przed interesariuszami i zebranie pomysłów na rozwiązania

- Opracowanie dostosowanych do potrzeb strategii zaangażowania i zaangażowania interesariuszy

- Zidentyfikuj obszary o wysokiej wydajności organizacyjnej i możliwości poprawy

- Ocena efektywności zespołów, procesów i programów

- Poprawa programów rekrutacji i zatrzymywania pracowników

- Ustalenie punktów odniesienia dla pomiarów wydajności i konkurencyjnego pozycjonowania

- Zidentyfikuj konkretne segmenty interesariuszy, które ułatwią rozwój oferty usług dostosowanej do potrzeb

BADANIA PROJEKTOWANE NA ZAMÓWIENIE

Wszystkie projekty projektujemy tak, aby spełniały Państwa cele biznesowe i badawcze.  Bez względu na to, czy chcesz przeprowadzić ankietę wśród swoich członków, badanie segmentacyjne, badanie społeczności na bieżąco wglądających, czy też dane branżowe w celu wsparcia Twoich działań marketingowych i rzeczniczych.

 

Dane branżowe i benchmarki

Dane branżowe dostarczają informacji niezbędnych do wspierania rzecznictwa i public relations, które stowarzyszenia robocze podejmują w imieniu reprezentowanego przez nie zawodu lub branży.

 

Badania intersariuszy

Prowadzenie regularnych sondaży wśród interesariuszy ma zasadnicze znaczenie dla planowania strategicznego i rozwoju skutecznych strategii utrzymania i zaangażowania.

Opinia publiczna i świadomość marki

Konsultacje z rynkiem w celu zrozumienia opinii publicznej na temat kwestii mających wpływ na Twoją branżę wzbogacają wiedzę sektorową i zwiększają wartość, jaką zapewniasz swoim członkom.

 

Zobacz wiecej: Agencja badawcza BiostatCopyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.