Zastosowanie badań marketingowych

Regularne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych oraz wyników można uznać jako istotą badania marketingowych, które koncentrują się wyjątkowej sytuacji marketingowej danego przedsiębiorstwa. Natomiast funkcją tychże badań jest dostarczenie informacji, które będą stanowić wsparcie dla kierownictwa w procesie podejmowania decyzji.

 

O badaniach z różnych perspektyw

Omawiany rodzaj badań można podzielić ze względu na kryterium horyzontu czasowego na:

 • badania historyczne
 • badania bieżące;
 • badania perspektywiczne.

Pierwsze z nich dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Zaś badania perspektywiczne prognozują, w jaki sposób będą kształtować się wydarzenia w przyszłości, przy czym przewidywania te bazują na sytuacjach z lat minionych. Badania marketingowe można podzielić także na:

 • ilościowe, które koncentrują się na zmierzeniu badanego zjawiska;
 • jakościowe, czyli dążące do zrozumienia zachodzącego zjawiska.

 

Struktura procesu badawczego

Badania te przeprowadza się w nawiązaniu do podstawowego schematu planu badawczego, który obejmuje sześć faz, a są to:

 • formułowanie problemu;
 • określenie projektu badania;
 • projektowanie metod i form zbierania danych;
 • projektowanie próby i zbieranie danych;
 • analiza i interpretacja danych;
 • przygotowanie sprawozdania.

 

Jak ocenić przeprowadzony proces badawczy?

W celu dokonania oceny badań marketingowych stosuje się następujące kryteria:

 • trafności – umożliwia poprawną interpretację wyników przez odbiorców badania;
 • zgodności – otrzymane wyniki są odpowiednie do postawionego problemu badawczego;
 • stopnia akceptacji – zgoda decydentów w sprawie wykonanego badania;
 • efektywności – uwzględnia stosunek wydatków do płynących korzyści.

 

Poprzez porównanie wzrasta wiedza

Otrzymane wyniki warto porównywać, zestawiać i analizować z innymi punktami widzenia. Do takiej czynności można zastosować na przykład benchmarking, który polega na porównaniu danego aspektu z konkurentami. Porównanie to jest bardzo ważne, gdyż same badania marketingowe  nie dostarczają cennych informacji, lecz dzięki zestawieniu ich z innymi wynikami można zyskać niezastąpioną wiedzę. Inną możliwością zastosowania uzyskanych wyników jest:

 • porównanie ich z wynikami z wcześniejszych badań, co umożliwia ocenę postępów i rozwoju;
 • porównanie ich z normami branżowymi - porównanie osiągnięć firmy lub jej produktów z innymi firmami.
Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.