Tag: badania marketingowe leków (4)

Badania marketingowe pozwalające dowiedzieć się więcej

Chcąc aktywnie odpowiadać na potrzeby rynku należy przeprowadzać solidne badania marketingowe. Pozwolą one między innymi na:

 1. sprawdzenie efektywności działań promocyjnych – sprawdzić jak podejmowana działania oddziałują na sprzedaż lub rozpoznawalność marki
 2. uzyskanie opinii na temat wizerunku marki
 3. dostrzeżenie wspólnych cech odbiorców danej marki.

 

Celem przeprowadzenia badań marketingowych jest uzyskanie danych, które będą podparte profesjonalnymi badaniami i które pozwolą na ustalenie planu rozwojowego firmy adekwatnego do rzeczywistej sytuacji firmy.

Dbając o dobro respondenta dba się
o jakość badań

Zbieranie informacji, które będą prawdziwe i wartościowe jest jednak procesem obarczonym różnymi niebezpieczeństwami. Człowiek, który będzie wypowiadał się w danej kwestii nie zawsze musi mówić prawdę. Ludzie mają tendencję do mówienia tego, co jest powszechnie mile widziane. Często ich odpowiedni nie są wyrazem tego, co rzeczywiście myślą, ale są ich przekonaniami. Inną kwestią natomiast są czynniki, które wpływają na ukształtowanie takiej czy innej opinii.

 

Chcąc uzyskać dane, które będą rzeczywiście wartościowe udoskonala się ciągle już istniejące metody. Dziś dużo uwagi przykłada się do wygody respondenta w czasie wykonywania badania, a także do umożliwienia mu swobodnego wypowiada swoich opinii, które nie będą poddawane ocenie.

Pozwól mówić swoim odbiorcom

Do metod, które pozwalają zrozumieć zachodzące zjawiska zalicza się między innymi:

 • FGI – zogniskowany wywiad grupowy, który prowadzony jest przez moderatora
 • IDI – indywidualny wywiad pogłębiony
 • eksperyment polegający na próbie zastosowania rozwiązań
 • obserwację, który opiera się na podglądaniu danej grupy
 • metodę delficką, która bazuje na opiniach ekspertów z konkretnej branży
 • metodę komparatywną opierającą się na porównaniu podobnych przedmiotów.

Do badań marketingowych zalicza się także nowy typ metod pomiaru: badania neuromarketingowe, które zakładają, że 5% procesów myślowych to myślenie świadome, a aż 95% myślenie nieświadome. Metody te mają na celu poznanie reakcji klienta na dany bodziec np. opakowanie, film, postać poprzez bezpośredni pomiar aktywności mózgu. Dzięki rozwojowi badań neuromarketingowych będzie możliwe poznanie prawdziwych opinii klienta.

Badania marketingowe pozwalają pójść dalej

Można wyróżnić trzy cele przeprowadzania badań marketingowych, a są to:

 1. eksploracja – zrozumienie przedmiotu badania
 2. opis danej sytuacji poprzedzony wnikliwą obserwacją
 3. wyjaśnienie, czyli zrozumienie dlaczego coś się wydarza.

Większość badań posiada elementy wszystkich trzech celów. Badania marketingowe pozwalają na zwiększenie efektywności podejmowanych działań, a zatem na szybkie odpowiadanie na aktualne potrzeby rynku.


O korzyściach płynących z badań marketingowych leków

Badania leków o charakterze marketingowym prowadzone są na zlecenie koncernów farmaceutycznych. W ich trakcie analizowane są zarówno leki wydawane na receptę, jak również te, które pacjenci mogą nabywać bez recepty.

 

 

Jaki jest cel badań leków?

Badania leków mające charakter marketingowy koncerny farmaceutyczne zlecają z myślą o tym, aby określić, czy dany lek ma szansę przyjąć się na rynku. Tym samym zmniejszają ryzyko, że wprowadzenie nowego leku zakończy się niepowodzeniem. Badaniu mogą zostać poddane nie tylko leki, które firma farmaceutyczna ma zamiar dopiero wprowadzić na rynek, ale także te preparaty, które są już dostępne w aptekach.

Jakie grupy konsumentów są badane?

Respondentami, którzy są uwzględniani w badaniach leków są zarówno klienci aptek, jak również pacjenci i osoby decyzyjne. Pod pojęciem „osób decyzyjnych” kryją się zarówno farmaceuci, jak również lekarze. Wszystkie te grupy są badane zarówno w przypadku badań prowadzonych nad lekami sprzedawanymi wyłącznie na receptę, jak również nad tymi, które konsumenci mogą nabyć bez konieczności posiadania recepty.

 

Firma farmaceutyczna, która wprowadza na rynek nowy lek chciałaby wiedzieć, czy jego sprzedaż przyniesie jej spodziewane zyski. Stąd też bardzo często badaniom poddawane są leki, których jeszcze nie ma na rynku. W trakcie badania można się przyjrzeć, jak konsumenci odbierają cenę danego leku, jego opakowanie, reklamę w mediach, a nawet sprawdzić, jak oceniana jest dołączana do leku ulotka.

Narzędzia badawcze

Wykonując badania leków do celów marketingowych, sięga się po szereg narzędzi badawczych. Dzięki temu otrzymane wyniki badań leków są trafne i wiarygodne. Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi badawczych należą:

 • wywiad z wykorzystaniem tradycyjnej ankiety papierowej;
 • ankiety internetowe;
 • badanie telefoniczne;
 • badania tajemniczego klient.

Wykonując badania produktów leczniczych, sięga się więc zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Przykładem metody jakościowej jest badanie marketingowe tajemniczy klient. Przeprowadza się je przy wykorzystaniu ankiety papierowej należy do badań ilościowych. Metody i narzędzia badawcze dobiera się pod kątem tego, co konkretnie ma zostać zbadane.

 

Badania marketingowe leków dają firmie farmaceutycznej, która wprowadziła go na rynek możliwość poznania czy dany lek został przez konsumentów przyjęty pozytywnie, czy wręcz odwrotnie. Aby przyniosły one pozytywny efekt, powinny być przeprowadzane regularnie, a nie tylko jednorazowo.


O czym nie można zapominać w procesie badawczym?

Wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe sposoby dotarcia do klienta. I tak w badaniach marketingowych, ale także w innych typach badań obserwuje się wzrost wykorzystania innowacyjnych metod. Należy jednak zauważyć, że mimo tego, iż pojawiają się nowe środki dotarcia do konsumentów to ciągle badanie zapośredniczone w język oraz zawarte w nim wzorce kulturowe.

 

Najważniejszy jest konkret

W kwestii przeprowadzania badań bardzo ważne jest, aby we właściwy sposób został sformułowany cel badania, który przede wszystkim powinien być jasny, konkretny, a przy tym nie wykraczał poza umiejętności badacza i posiadane narzędzia. Przeprowadzenie badania marketingowego związane jest z postawieniem hipotez, który będą:

 • precyzyjnie sformułowane;
 • logiczne;
 • sprawdzalne empirycznie.

 

Co więcej właściwa konkretyzacja badanego zagadnienia wpływa na wzrost możliwości osiągnięcia naukowego sukcesu oraz polepszenie skuteczności swoich działań.

 

Człowiek zawsze jest w języku

Wykorzystując w procesie badawczym innowacyjne metody badawcze takie jak panele konsumenckie należy mieć na uwadze, że w każdej sytuacji badany pozostaje pod wpływem społecznym, który kształtuje jego postawy i zachowania, co przekłada się na udzielane odpowiedzi. Komunikacja online także zakotwiczona jest w język, a sam badany podlega wpływom społecznym czy sytuacyjnym np. konformizm wobec norm.

 

Badania dla wielu tematów

Zwracając uwagę na istotę badań marketingowych można o nich powiedzieć, iż w głównej mierze uwzględniają one cenę, podaż i popyt. Jednak w ramach tych badań uwzględnia się także takie kwestie jak:

 • dystrybucja – skuteczność i efektywność dotychczasowej dystrybucji;
 • produktu/usługi – związane z wprowadzaniem nowych produktów (oceny, opakowania, nazwa);
 • komunikacja z rynkiem – skuteczność i efektywność stosowanych instrumentów komunikacyjnych;
 • konkurencji – poznanie konkurencji i porównanie z ofertą własną;
 • konsumentów/odbiorców i ich zachowań – segmentacja rynku.

 

Perspektywa zmienia sposób widzenia

W istocie należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie badania marketingowego może w pozytywny sposób oddziaływać na podejmowane działania, a także zwiększać ich skuteczność i efektywność. Jest rzeczą szalenie ważną, aby nie zapominać o tym, iż na zachodzące zjawiska należy spoglądać z wielu perspektyw z uwzględnieniem ich językowej treści, gdyż jedna perspektywa lub zła mogą dawać obraz zakłamany, całkowicie inny od tego, z czym styka się rzeczywistość.


Badania skoncentrowane na rozwój

W kwestii prowadzenia skutecznych działań koncentrujących się na rozwoju firmy warto zwrócić uwagę na potrzeby konsumentów oraz ich oczekiwania. Dzięki przyjrzeniu się podejmowanym działaniom można wyklarować wiedzę, która umożliwi polepszenie efektywności podejmowanych prac. Posłużyć mogą do tego badania marketingowe, które pozwalają na ujęcie prowadzonej działalności wieloaspektowo.

 

Zachowania konsumenckie mają swoje źródło

W kwestii przeprowadzanych badań można ujawnić motywację konsumentów, które wpływają na podejmowane przez nich decyzję. W kontekście konsumpcji można zauważyć, iż na preferencje konsumentów wpływ ma między innymi rodzina spełniając takie funkcje jak:

 • ekonomiczna;
 • wychowawcza;
 • prokreacyjna;
 • ekspresyjna;
 • opiekuńcza.

Realizowanie badań marketingowych nakierowane jest w głównej mierze na funkcję ekonomiczna.

 

Wyniki badań, które można przekuć w działanie

W rodzinie człowiek ma możliwość spełniania swoich potrzeb. A jej funkcja ekonomiczny pozwala na zaistnienie procesu konsumpcji. Zachowania konsumenckie są efektem przyjmowanych wartości, na które został człowiek zorientowany w rodzinie. Poprzez przeprowadzanie procesów badawczych w przywołanym obszarze możliwa staje się:

 • wytyczenie i wskazanie zależności w obrębie badanego zagadnienia Kenia:
 • ocena podejmowanych działań;
 • prognozowanie wyników wprowadzanych zmian;
 • zamiana posiadanych informacji w plany strategiczne.

 

Badanie o wielu możliwościach

Badania marketingowe pozwalają na podejmowanie działań w obszarze różnych wyzwań biznesowych. Przy tym wpływają na podnoszenie skuteczności, jak i efektywności procesu decyzyjnego. Stąd badania te odnajdują zastosowanie w projektach dotyczących wprowadzania zmian oraz definiowania nowych celów rozwojowych. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu problemu możliwe jest:

 • zrozumienie złożoności badanego zjawiska;
 • wskazanie korelacji między poszczególnymi elementami;
 • podjęcie decyzji nakierowanych na konkretne cele.

 

Klient jest centrum badania

W obrębie badań marketingowych można mówić o zaplanowanych zmianach, które dzięki wsparciu zebranej wiedzy pozwalają na efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami. Jednocześnie badania te można zastosować, jeśli planuje się wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę czy ma się na celu umocnienie swojej pozycji. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom możliwe jest wskazanie potrzeb, motywacji oraz wymagań konsumentów wobec rynku.


Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.