Tag: badanie satysfakcji pacjentów (3)

W jakim celu prowadzi się badania satysfakcji

Nie trzeba wiele wyjaśniać czym są badania satysfakcji pacjentów, ani w jakim celu się je prowadzi, lecz warto zaznaczyć, że dzięki nim nakreślone zostają często oczywiste potrzeby pacjentów, które docierają w usystematyzowany sposób do osób zarządzających placówką. Badanie opinii pacjentów przeprowadza się w celu zmiany, ulepszenia, unowocześnienia placówki oraz zaspokojenia oczekiwań badanych. Dzięki badaniom ankietowym pacjentów szpitala, placówka może wiele zyskać w ocenie społeczności lokalnej. Staje się bardziej rozpoznawalna, a co za tym idzie, zachęca do korzystania ze swojej oferty nieprzekonanych jak dotąd „klientów”. Wprowadzane zmiany ulepszają PR szpitala, gdyż dzięki badaniu ankietowemu pacjentów staje się to możliwe.

Od czego zacząć badanie

Krzywdzące jest stwierdzenie, że placówka, która nie posiada odpowiednio dużego nakładu finansowego nie może przeprowadzić tego typu badania. Możliwe jest przeprowadzenie ankietyzacji pacjentów bez ponoszenia zbędnych kosztów i bez zatrudniania firmy badawczej. W tym celu pracownicy szpitala mogą wcielić się w ich role i stosując się do zasad przeprowadzić cały proces badawczy. Zanim jednak przystąpi się do badania ankietowego pacjentów, należy odpowiedzieć na pytania tworzące bazę procesu. Podstawowe pytania to: co badać, jak badać, jaki obszar badać, kogo obejmie badanie, jakie metody i jakie narzędzia oraz wiele innych. Warto także zastanowić się czy badanie będzie przeprowadzane za pewien czas na tej samej grupie respondentów czy już na innej. Jest to o tyle ważne, gdyż ci badani muszą na ponowne badanie wyrazić zgodę. Wszystkie opisane elementy, jeśli zostały stworzone i przeanalizowane zgodnie z metodologią, staja się silną podbudową do analizy otrzymanego materiału. Zanim jednak to nastąpi, trzeba wybrać spośród dostępnych metod najbardziej miarodajne.

Jakie metody i techniki badawcze
warto wybrać

Przy tym wątku, warto skupić się na cechach respondentów. Również od wieku badanych będzie zależało jaką ankiety pacjentów będą miały formę. Najbardziej powszechna jest ankieta papierowa PAPI, lecz aktualnie co raz częściej wypierana jest przez CAPI, która to zamiast papierowej formy, wspomagana jest urządzeniami mobilnymi. Najbardziej uniwersalną metodą jest CATI, czyli badanie telefoniczne. Prócz wymienionych ilościowych, można wybrać metody jakościowe. Zalicza się do nich: Tajemniczy klient (Mystery Shopping), IDI – indywidualne wywiady pogłębione, FGI – zogniskowane wywiady grupowe. Ankietyzacja pacjentów nie powinna trwać zbyt długo, tym samym pytania powinny być sformułowane jasno i krótko, co znacząco ułatwi późniejszą ich weryfikację. Analiza danych, która już była wspomniana, jest jednym z ostatnich etapów badania ankietowego pacjentów szpitala. W zależności od wyboru metody, od ilości pytań, od grupy do której będzie skierowane badanie itd. proces trwa nawet do kilkunastu tygodni. Końcowym etapem w przedsięwzięciu jakim jest badanie satysfakcji pacjentów jest otrzymanie gotowych wniosków razem ze wskazówkami w jaki sposób je wprowadzić w życie placówki.


Opinie jako podstawa sukcesu

Przeprowadzone badania w kontekście jakości usług medycznych pozwalają na tworzenie strategii rozwojowych skoncentrowanych na realizowaniu konkretnych potrzeb i oczekiwań klientów. Badania opinii pacjentów pozwalają na zaplanowanie działań, które będą odznaczać się skutecznością, a przy tym będą nakierowane na podnoszenie bezpieczeństwa usług świadczonych w sektorze zdrowia.

 

Pacjenta należy ujmować z jego potrzebami

Mając na uwadze, iż działania podejmowane w kwestii zdrowia społeczeństwa powinny przyczyniać się do jego poprawy należy w sposób ciągły monitorować stan zdrowia pacjentów, jak i ich zadowolenie z świadczonych usług. Co do badań opinii pacjentów można stosować je w rozmaitych kwestiach takich jak:

 • opieka medyczna;
 • czas i jakość otrzymanej pomocy medycznej;
 • poszanowania godności pacjenta;
 • dbanie o poczucie bezpieczeństwa;
 • pomoc w powrocie do zdrowia.

 

Opinie kształtują postawy

Bardzo ważne jest, aby do pacjenta podchodzić z uszanowaniem jego potrzeb. Realizacja tychże potrzeb nie tylko wpływa na odczuwanie satysfakcji przez pacjentów, ale także daje szansę na rekomendowanie usług. Opinie pacjentów odpowiadają między innymi za to:

 • jak widzą badane zagadnienie inni;
 • jak sami postrzegamy świadczone usługi.

Opinie te mogą kształtować postawy tak społeczeństwa do danej palcówki, jak i samych pracowników. Im opinia jest lepsza tym większa szansa na rozwój. Tak pod względem finansowym, jak i naukowym. A ponadto dobra opinia świadczy o:

 • wysokim poziomie usług;
 • profesjonalnym wykonywaniu obowiązków;
 • otwartości na pacjentów;
 • wysokich standardach stosowanych w relacjach personel-pacjenci.

 

Przyjrzeć się relacjom…

W przeprowadzanych badaniach ważne jest, aby były one realizowane cyklicznie i dotyczyły tych samych bądź bardzo podobnych kwestii. Badania opinii pacjentów mogą być świetnym narzędziem wykorzystywanym w sprawdzaniu, w jaki sposób ta grupa odnosi się do relacji panujących w placówce. Ponadto umożliwi wskazanie elementów:

 • wpływających na pozytywną atmosferę;
 • mających zły wpływ na samopoczucie pacjentów;
 • wspierających szybki powrót do zdrowia.

Badania te mogą wskazać jak ważne jest utrzymanie pozytywnych relacji między pacjentami a personelem w kwestii powrotu do zdrowia.

 

Rozpoznać wartości pacjentów

Pozyskiwane informacje w procesie badań opinii pacjentów powinny być traktowane jako wskazówki służące poprawie ogólnego wizerunku służby zdrowia. Zwracając uwagę na głos pacjentów można pracować tak nad ofertą usług, jak i odnosić się do wartości, które powinny być realizowane przez sektor medyczny.


Badanie satysfakcji klientów – praktyczne narzędzie marketingowe

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że satysfakcja klienta to odpowiednik lojalności wobec marki lub firmy. Rzeczywistość weryfikuje jednak to stwierdzenie - co prawda zadowolony klient prawdopodobnie wróci do firmy i skorzysta z jej oferty, nie oznacza to jednak, ze pozostanie lojalny wobec danej marki.

 

Niepodważalny jest jednak fakt, że zadowolenie klienta to przysłowiowa połowa sukcesu.

 

Satysfakcja to jeszcze nie lojalność

Przeważająca większość przedsiębiorców decyduje się skorzystać z narzędzia, jakim jest badanie satysfakcji klientów. Działanie to najczęściej jest realizowane w postaci wygodnych ankiet, prowadzonych zarówno przez pracowników danej firmy, jak i jednostki zewnętrzne.

 

Bez wątpienia jest to rozwiązanie, które zapewnia wiele korzyści, przede wszystkim pozwala zweryfikować atrakcyjność oferty, konieczność jej modyfikacji lub zmiany, należy jednak pamiętać, że satysfakcja to jeszcze nie lojalność.

 

Czym wobec tego jest lojalność klienta? Przede wszystkim gwarancją przywiązania oraz polecania firmy znajomym. Usatysfakcjonowany klient to gwarancja realnych zysków, wynikających z faktu, że osoba, która zdecydowała się skorzystać z oferty, z całą pewnością zrobi to po raz kolejny. Klient lojalny nie zapewnia natomiast szybkich zysków, nie mniej jednak umożliwia pozyskanie innych odbiorców, promując konkretną markę, firmę lub produkt.

 

Jaki cel mają badania satysfakcji klientów?

W tym momencie pojawia się pytanie, jaki cel mają badania satysfakcji klientów? Zasadniczo jest to narzędzie, które pozwala określić zainteresowanie produktem lub marką – nietrudno zauważyć, że większe zainteresowanie jest równoznaczne z zyskiem firmy.

 

Należy jednak pamiętać, że badanie satysfakcji klientów powinno być przeprowadzone w odpowiedni sposób – atrakcyjny i jednocześnie zrozumiały dla respondenta.

 

Działanie to zazwyczaj realizowane jest w postaci ankiet, zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych, warto więc zadbać o to, aby pytania były sformułowane w sposób zrozumiały i czytelny, umożliwiając wyrażenie własnej opinii przez respondenta.

 

Jak często wykonywać badanie satysfakcji klientów?

Wielu przedsiębiorców wykonuje badanie satysfakcji klientów raz, ewentualnie dwa razy w roku. Jest to istotny błąd, który często zapewnia efekty odwrotne do pożądanych.

 

Rzadko wykonywane badanie satysfakcji klientów bardzo często zawiera w sobie dwie istotne kwestie, które zniechęcają respondentów do udziału w ankiecie, są to:

 • zbyt duża ilość rozbudowanych pytań, nierzadko dopełnionych alternatywnymi odpowiedziami;
 • anonimowość, równoznaczna z brakiem możliwości w zakresie weryfikacji ewentualnych problemów oraz podjęcia skutecznych działań, zmierzających do ich zniwelowania.

 

Zdecydowanie lepszą alternatywą okazuje się systematyczne wykonywanie badań satysfakcji klientów, z jednoczesnym wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanych, czytelnych ankiet, pozwalających na realne przedstawienie własnej opinii.


Copyrights © 2021 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.