W jakim celu prowadzi się badania satysfakcji?

Nie trzeba wiele wyjaśniać czym są badania satysfakcji pacjentów, ani w jakim celu się je prowadzi, lecz warto zaznaczyć, że dzięki nim nakreślone zostają często oczywiste potrzeby pacjentów, które docierają w usystematyzowany sposób do osób zarządzających placówką. Badanie opinii pacjentów przeprowadza się w celu zmiany, ulepszenia, unowocześnienia placówki oraz zaspokojenia oczekiwań badanych. Dzięki badaniom ankietowym pacjentów szpitala, placówka może wiele zyskać w ocenie społeczności lokalnej. Staje się bardziej rozpoznawalna, a co za tym idzie, zachęca do korzystania ze swojej oferty nieprzekonanych jak dotąd „klientów”. Wprowadzane zmiany ulepszają PR szpitala, gdyż dzięki badaniu ankietowemu pacjentów staje się to możliwe.

Od czego zacząć badanie

Krzywdzące jest stwierdzenie, że placówka, która nie posiada odpowiednio dużego nakładu finansowego nie może przeprowadzić tego typu badania. Możliwe jest przeprowadzenie ankietyzacji pacjentów bez ponoszenia zbędnych kosztów i bez zatrudniania firmy badawczej. W tym celu pracownicy szpitala mogą wcielić się w ich role i stosując się do zasad przeprowadzić cały proces badawczy. Zanim jednak przystąpi się do badania ankietowego pacjentów, należy odpowiedzieć na pytania tworzące bazę procesu. Podstawowe pytania to: co badać, jak badać, jaki obszar badać, kogo obejmie badanie, jakie metody i jakie narzędzia oraz wiele innych. Warto także zastanowić się czy badanie będzie przeprowadzane za pewien czas na tej samej grupie respondentów czy już na innej. Jest to o tyle ważne, gdyż ci badani muszą na ponowne badanie wyrazić zgodę. Wszystkie opisane elementy, jeśli zostały stworzone i przeanalizowane zgodnie z metodologią, staja się silną podbudową do analizy otrzymanego materiału. Zanim jednak to nastąpi, trzeba wybrać spośród dostępnych metod najbardziej miarodajne.

Jakie metody i techniki badawcze warto wybrać

Przy tym wątku, warto skupić się na cechach respondentów. Również od wieku badanych będzie zależało jaką ankiety pacjentów będą miały formę. Najbardziej powszechna jest ankieta papierowa PAPI, lecz aktualnie co raz częściej wypierana jest przez CAPI, która to zamiast papierowej formy, wspomagana jest urządzeniami mobilnymi. Najbardziej uniwersalną metodą jest CATI, czyli badanie telefoniczne. Prócz wymienionych ilościowych, można wybrać metody jakościowe. Zalicza się do nich: Tajemniczy klient (Mystery Shopping), IDI – indywidualne wywiady pogłębione, FGI – zogniskowane wywiady grupowe. Ankietyzacja pacjentów nie powinna trwać zbyt długo, tym samym pytania powinny być sformułowane jasno i krótko, co znacząco ułatwi późniejszą ich weryfikację. Analiza danych, która już była wspomniana, jest jednym z ostatnich etapów badania ankietowego pacjentów szpitala. W zależności od wyboru metody, od ilości pytań, od grupy do której będzie skierowane badanie itd. proces trwa nawet do kilkunastu tygodni. Końcowym etapem w przedsięwzięciu jakim jest badanie satysfakcji pacjentów jest otrzymanie gotowych wniosków razem ze wskazówkami w jaki sposób je wprowadzić w życie placówki.

Copyrights © 2024 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.