Sondaż jako badanie oddziałujące na wybory

Przeprowadzając działania w obrębie zapoznawania się z opinią publiczną znaczną rolę odkrywają sondaż. Poprzez właściwe sformułowanie pytań oraz poprawną analizę wyników można uzyskać wiedzę na temat panujących trendów w społeczeństwie oraz zjawisk, które oceniane są w sposób negatywny. Właściwie przeprowadzone badania pozwalają na zaprezentowanie rzeczywistych poglądów społeczeństwa.

 

Potrzeby wizją na proces badawczy

Badania skupiające się na rozpoznaniu opinii publicznej dają szansę na pozyskanie pomiarów postaw społecznych, preferencji i rzeczywistych zachowań. Realizacja poszczególnych procesów badawczych związana jest z odpowiedzią na wyszczególnione potrzeby. Od tych też potrzeb zależy:

  • przygotowanie sondażu;
  • realizacja badania;
  • metoda doboru próby.

 

Badania, które wpływają na decyzje

Przywołana w artykule forma pozyskiwania informacji spełnia trzy funkcje:

  • poznawczą;
  • perswazyjną;
  • polityczną.

Poznawcza, inaczej informacyjna funkcja odnosi się do dostarczaniu społeczeństwu konkretnych informacji w obrębie różnych tematów. Funkcja perswazyjna odpowiedzialna jest za wpływ na zachowania społeczeństwa. W jej obrębie ujawnia się zjawisko społecznego dowodu słuszności, który dowodzi: im mniej jesteś pewny swojej opinii i czym więcej osób ma inny pogląd na sprawę niż ty, tym silniejsza tendencja do zmiany swojego poglądu.

 

Przyszłość, którą da się prognozować

Funkcja polityczna ujawnia się w przypadku, gdy na scenie politycznej występuje kilka słabych partii. Wtedy sondaże stanowią sposób komunikowania się w zakresie ustalania wpływów społecznych oraz jest źródłem prognostycznym. Omawiany typ badań może posiadać charakter:

  • jednorazowy – określa cechy, opinie, postawy w konkretnym horyzoncie czasowym oraz wskazuje związki przyczynowe;
  • powtarzalny – bada dynamikę cech, opinii i postaw wśród danej populacji.

Badania te najczęściej przeprowadzana się z wykorzystaniem takich metod bądź technika jak ankieta, wywiad bądź socjotechnika.

 

Metoda ujmująca całość populacji

O sondażu jako metodzie badawczej można powiedzieć, iż służy ona do badania dużych populacji. Materiał pozyskany w procesach badawczych może mieć tak charakter ilościowy, jak i jakościowy. Oznacza to, iż badanie takie może dostarczyć informacji skupiających się zarówno na liczbowym wymiarze zjawiska oraz wyjaśnieniu zachodzącego zjawiska. Tak ujęty proces badawczy pozwala na pozyskanie wiedzy, która będzie mogła wpłynąć na podejmowane wybory wśród badanej populacji.

Copyrights © 2023 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.