Brand awareness research – czyli jak zweryfikować świadomość marki

Brand awarenessDaniel Kahneman w książce pt. „Pułapki myślenia” dowodzi, że już jednokrotne zetknięcie się klienta z marką skutkuje tym, że podczas kolejnego z nią kontaktu odczuwa wrażenie, że skądś ją kojarzy. Świadomość marki odgrywa ogromne znaczenie marketingowe – zwłaszcza w kategorii produktów szybko zbywalnych (FMCG) oraz leków, kosmetyków i suplemementów diety.

Niestety przedsiębiorcy zwykle próbują konkurować za pomocą obniżania ceny, aby zwiększyć wyniki sprzedażowe. Nie tędy jednak droga. Klienci nie chcą tańszych produktów, lecz preferują takie, które w ich świadomości niosą ze sobą określoną wartość. Dlatego tak ważne jest kształtowanie świadomości marki.

Czym jest świadomość marki?

Poprzez pojęcie świadomości marki (brand awareness) należy rozumieć jej rozpoznawalność w grupach – zwłaszcza docelowych – klientów. Stanowi ona zwłaszcza efekt podjętych działań na rzecz komunikacji marki, w tym między innymi z wykorzystaniem przekazu reklamowego. Należy jednakże mieć na uwadze, że znajomość marki może wynikać z innych czynników, takich jak chociażby rekomendacje ze strony dotychczasowych użytkowników danego brandu (znajomi, członkowie rodziny, internauci etc.). Brand awareness to zatem ukształtowanie w umysłach konsumentów skłonności do kojarzenia określonej marki z odpowiednią kategorią produktów.

Warto zdawać sobie przy tym sprawę z tego, iż świadomość na tle marek konkurencyjnych może ulegać stałym wahaniom. Na rynku ciągle pojawiają się bowiem nowe marki rozszerzające grupę niewiele różniących się pomiędzy sobą produktów, które są przedmiotem intensywnej reklamy. Dlatego też konieczne staje się systematyczne prowadzenie monitoringu trendów. Zwłaszcza dlatego, że klient chcąc zaoszczędzić cenny dla siebie czas, zapewne podczas zakupów sięgnie po ten produkt na półce, którego marka w największym stopniu zakorzeniła się w jego świadomości.

Badania marki – brand awareness research

Prowadzone działania marketingowe nawet w przypadku przeznaczania na ten cel ogromnej puli budżetu mogą nie być skuteczne. Stanie się tak wówczas, jeżeli komunikacja marki nie będzie w należytym stopniu odpowiadać na potrzeby konsumentów z grup docelowych. W związku z tym konieczne jest prowadzenie systematycznej analizy. W przeciwnym razie tak naprawdę nie wiemy, czy wydawane pieniądze przynoszą wymierne rezultaty czy jedynie stanowią niepotrzebne obciążenie dla firmy.

Analiza treści w mediach społecznościowych

Często przedsiębiorcy próbują za wszelką cenę ograniczyć koszty prowadzonych badań świadomości marki i decydują się na najtańszą opcję jaką stanowi analiza treści pojawiających się w Social media. Wówczas badacz dokonuje systematycznego monitoringu komunikatów, zwracając uwagę na częstotliwość wspominania przez internautów o określonych markach w kontekście wskazanych wcześniej kategorii produktów.

Jak się jednak okazuje, wiarygodność tego rodzaju pomiarów pozostawia sporo do życzenia. Przede wszystkim dotychczasowe badania pokazują, że tylko 30% internautów bierze aktywny udział w dyskusjach na temat produktów – cała reszta pozostaje biernymi obserwatorami. Poza tym często w przestrzeni mediów społecznościowych zakładane są fikcyjne konta – np. w celu prowadzenia kampanii marketingu szeptanego. Dlatego tak ważna jest weryfikacja świadomości marki w toku ilościowych badań opinii.

Ankietowe badania świadomości marki

Najbardziej wiarygodnym sposobem na weryfikację znajomości marki przez klientów jest przeprowadzenie badania sondażowego. W tym celu uzasadnienie znajduje zarówno technika CATI (badanie telefoniczne), CAWI (sondaż internetowy), PAPI (ankieta papierowa), a także CAPI (wywiady ankietowe prowadzone z użyciem aplikacji mobilnej). W przypadku natomiast chęci uchwycenia trendów odnośnie świadomości marki względem konkurencji, najlepszym rozwiązaniem będzie realizacja systematycznych badań opinii w panelu konsumenckim.

Trzy wymiary brand awareness

Świadomość marki może być badana na trzech poziomach:

  • świadomość TOM (Top od Mind awareness) – jest to najwyższy poziom zakorzenienia się marki w świadomości konsumenta. Do osób badanych kierowane jest pytanie o to, która marka w danej kategorii produktów przychodzi im do głowy jako pierwsza i może ono brzmieć następująco: „Które marki kojarzą się Panu z produktami z kategorii odzieży sportowej”. Wysoka świadomość TOM w grupie docelowych klientów powinna być kluczowym celem przedsiębiorstwa chcącego zwiększyć sprzedaż;
  • świadomość natychmiastowa/spontaniczna (spontaneous brand awareness) – respondentów w tym przypadku prosi się o wskazanie bez pomocy ankietera nazw wszystkich znanych sobie marek z określonego segmentu. Pozwala to na późniejszym etapie analizy stworzyć ranking świadomości marki, uwzględniający wagi dla wskazań poszczególnych marek na kolejnych pozycjach;
  • znajomość wspomagana (prompted brand awareness) – stanowi ona najniższy poziom świadomości marki. Uczestnikom badania prezentowana jest lista marek z danej kategorii produktów, a następnie zadaje się im pytanie o to, czy mieli dotychczas okazję o nich usłyszeć. W celu weryfikacyjnym warto na liście umieścić chociaż jeden brand niezwiązany z badanym segmentem.
Copyrights © 2024 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.