Tag: badania klienta (2)

Zastosowanie badań marketingowych

Regularne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych oraz wyników można uznać jako istotą badania marketingowych, które koncentrują się wyjątkowej sytuacji marketingowej danego przedsiębiorstwa. Natomiast funkcją tychże badań jest dostarczenie informacji, które będą stanowić wsparcie dla kierownictwa w procesie podejmowania decyzji.

 

O badaniach z różnych perspektyw

Omawiany rodzaj badań można podzielić ze względu na kryterium horyzontu czasowego na:

 • badania historyczne
 • badania bieżące;
 • badania perspektywiczne.

Pierwsze z nich dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. Zaś badania perspektywiczne prognozują, w jaki sposób będą kształtować się wydarzenia w przyszłości, przy czym przewidywania te bazują na sytuacjach z lat minionych. Badania marketingowe można podzielić także na:

 • ilościowe, które koncentrują się na zmierzeniu badanego zjawiska;
 • jakościowe, czyli dążące do zrozumienia zachodzącego zjawiska.

 

Struktura procesu badawczego

Badania te przeprowadza się w nawiązaniu do podstawowego schematu planu badawczego, który obejmuje sześć faz, a są to:

 • formułowanie problemu;
 • określenie projektu badania;
 • projektowanie metod i form zbierania danych;
 • projektowanie próby i zbieranie danych;
 • analiza i interpretacja danych;
 • przygotowanie sprawozdania.

 

Jak ocenić przeprowadzony proces badawczy?

W celu dokonania oceny badań marketingowych stosuje się następujące kryteria:

 • trafności – umożliwia poprawną interpretację wyników przez odbiorców badania;
 • zgodności – otrzymane wyniki są odpowiednie do postawionego problemu badawczego;
 • stopnia akceptacji – zgoda decydentów w sprawie wykonanego badania;
 • efektywności – uwzględnia stosunek wydatków do płynących korzyści.

 

Poprzez porównanie wzrasta wiedza

Otrzymane wyniki warto porównywać, zestawiać i analizować z innymi punktami widzenia. Do takiej czynności można zastosować na przykład benchmarking, który polega na porównaniu danego aspektu z konkurentami. Porównanie to jest bardzo ważne, gdyż same badania marketingowe  nie dostarczają cennych informacji, lecz dzięki zestawieniu ich z innymi wynikami można zyskać niezastąpioną wiedzę. Inną możliwością zastosowania uzyskanych wyników jest:

 • porównanie ich z wynikami z wcześniejszych badań, co umożliwia ocenę postępów i rozwoju;
 • porównanie ich z normami branżowymi - porównanie osiągnięć firmy lub jej produktów z innymi firmami.

Satysfakcja a rola klienta-partnera

Zagadnienie satysfakcji dotyczy subiektywnego odczucia klienta, co do całego procesu sprzedażowego, a także czasu korzystania z nabytego dobra bądź usługi. W celu kontrolowania poziomu zadowolenia klientów wykonuje się badania satysfakcji klienta, które pozwalają na rozpoznanie konsumentów, a tym samym na właściwe oddziaływania na potrzeby klientów.

 

Zrozumieć klienta to nie jest wszystko…

W aspekcie oddziaływania na potrzeby klienta bardo ważne jest, aby w precyzyjny sposób najpierw określić te potrzeby, ale także zapoznać się z motywacją konsumentów. Z pewnością procesy badawcze koncentrujące się na badaniach satysfakcji klienta można określić jako efektowne, jednak obok nich należy zauważyć także takie rozwiązania jak clienting, który:

 • traktuje klientów jako największy potencjał;
 • posiada założenie, że kliencie potrzebują partnerstwa;
 • koncentruje się na tworzeniu profesjonalnych sieci powiązań.

 

Z konsumentem należy wejść w relację

Clienting jest potwierdzeniem tego, iż konsumenci są największym dobrem firmy, a ich zdanie nie powinno być obojętne dla przedsiębiorców. Klienci chcą zostać wysłuchani, a przede wszystkim potrzebują takiej możliwości. Ponadto oczekują oni pozytywnych relacji, rozpoznawalności oraz miłego traktowania. Za cel clientingu uważa się:

 • stworzenie sieci powiązań z klientów;
 • zakończenie nacisku na klienta;
 • zredefiniowanie roli klienta na partnera.

 

W jaki sposób zwrócić się do klientów-partnerów?

Do etapów budowania skutecznych kontaktów z klientem zalicza się:

 • określenie grupy docelowej: przy uwzględnieniu wartości klienta-partnera oraz jego potrzeb i zachowań;
 • wskazanie szczególnych problemów i pragnień grupy klientów-partnerów;
 • zaproponowanie wyspecjalizowanych rozwiązań;
 • wdrążenie strategii.

 

Klienting wskazuje na zmieniający się stosunek względem konsumentów, co potwierdza zasadność przeprowadzania systematycznych badań satysfakcji klientów. Istotnym jest, iż konsument przestaje być tylko nabywcą, ale staje się partnerem w relacji, a stąd posiadają wartościowy głos odnośnie tego wszystkiego, co dzieje się w firmie.

 

Klient-partner wymaga dużo uwagi

Zaobserwowanie wzmocnienia roli klienta, który z zwykłego nabywcy staje się partnerem implikuje poważne konsekwencji. Jednocześnie wzmacnia to potrzebę przeprowadzania wiarygodnych procesów badawczych, w których badania satysfakcji klienta będą mogły wspierać pozytywną relację z konsumentami-partnerami. Należy mieć szczególnie na uwadze, że efektywne wykorzystanie zasobu, jakim są klienci-partnerzy jest możliwe, jeśli zaistnieją ku temu odpowiednie partnerskie warunki.


Copyrights © 2021 Biostat
Badania ankietowe od 4 zł.